دپارتمان آموزش

نیازهای آموزشی کارکنانی که فعالیت هایشان مؤثر بر کیفیت می باشد در این واحد مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نیازسنجی دوره های آموزشی مناسب توسط مدرسین داخل و خارج شرکت برگزار می شود. اثر بخشی دوره های آموزشی به طور مدون و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار می گیرد .