دپارتمان نگهداری و تعمیرات

واحد نگهداری و تعمیر از یک سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیرانه جامع برخوردار می باشد که ضمن کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و به حداقل رساندن خرابی های پیش بینی نشده، تجهیزات کلیدی تولید را شناسایی کرده و فعالیت های تعمیر به منظور اطمینان از تداوم و استمرار قابلیت فرآیند و عدم توقف تولید، برنامه ریزی وزمانبندی می کند. این سیستم تمامی فعالیت ها و روش های بکار رفته جهت نگهداری تجهیزات تولیدی، آزمایشگاهی، خدماتی و تأسیساتی را در بر می گیرد