دپارتمان بازرگانی

این بخش از شرکت واحدهای تدارکات و خرید، فروش و توزیع را در بر میگیرد ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، مذاکرات و انعقاد قرار داد با پیمانکاران و مشتریان، خرید مواد اولیه، قطعات و ملزومات، تجهیزات تولیدی و اندازه گیری، فروش محصولات ایران اگزوز توسط واحد بازرگانی انجام می گیرد.