دپارتمان برنامه ریزی

واحد برنامه ریزی ضمن کنترل دقیق موجودی ها و کسری های مواد اولیه، قطعات، محصولات و ظرفیت های تولید، مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی فرآیند تولید، پیگیری مستمر روند اجرائی سفارشات مشتری و تحویل صد در صد به موقع محصول به مشتری را بر عهده دارد .

تجزیه و تحلیل علل تأخیرات و یا تعجیل در تحویل و ارائه راهکارهای مناسب از دیگر وظایف مهم این واحد می باشد .