دپارتمان تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت در تعامل با واحدهای مهندسی و تولید، وظیفه نظارت و بازرسی در مراحل دریافت، حین فرآیند و محصول نهائی را جهت حصول اطمینان از جاری بودن خواسته مشتری و انطباق محصولات تولیدی با مشخصات و استانداردهای مورد نظر را در قالب سیستم های مدیریت کیفت بر عهده دارد. برای تحقق این هدف واحد تضمین کیفیت ضمن جلوگیری از ادامه فرآیندها و تولیدات نامنطبق، با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته ای چون MSA، Poka Yoka، DOE، SPC و سایر فنون مشابه کیفیت و انطباق محصولات با مشخصه های مشتری را تضمین می نماید. فعالیت های مذکور بر مبنای طرح های کیفی که در قالب فعالیت های APQP و به صورت تیمی و با مشارکت واحد تضمین کیفیت تهیه گردیده، صورت می پذیرد