دپارتمان مهندسی

دپارتمان مهندسی مرجع دریافت، تولید، تدوین، بازنگری و ارائه کلیه مستندات مهندسی اعم از نقشه ها، مشخصات ویژه، استانداردها، فرآیندهای ساخت و تولید و ارائه مدارک PPAP جهت تأیید نمونه تولیدی و سایر اسناد مرتبط بوده و با نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها و انجام فعالیت های APQP با مشارکت سایر واحدها به ویژه تضمین کیفیت و تولید، تآمین نیازمندیهای مشتری را تضمین می کند .